Home MeVo Tapijt & Vinyl
Home | Inloggen | Gastenboek | Contact |

Algemene Voorwaarden

Mevo Tapijt & Vinyl levert zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Algemene voorwaarden van:
Mevo Tapijt & Vinyl
Gevestigd en kantoorhoudende te: Maartensdijk

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 8 dagen.
2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 8 dagen bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af leverancier.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen van risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, met een minimum van 10%.
4. Levering: afhalen/bezorgen in Maartensdijk. Wij leveren alleen in Nederland. Levering naar een adres in het buitenland behoort nog niet tot de mogelijkheden.
5. Gebruiker is niet verplicht koper het recht te geven gekochte producten weer in te ruilen omdat het vaak om gebruikte of speciaal op maat geassembleerde producten gaat.
6. Foto,s kunnen afwijken van de werkelijke producten.Indien u geen staal aanvraagt om thuis te beoordelen,kunnen we de coupon(nen) helaas niet terug nemen als het tegen valt . Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
7. De levering geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid en overmacht van levering bij: Weersomstandigheden, Staking, Auto pech, enz:.( * Let op: De genoemde bezorgtijd is een indicatie. U kunt daar geen rechten aan verbinden.)

Artikel 5. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan drie weken overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6 Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 7. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van min. 1 maand na levering van gebruikte goederen. Bij nieuwe goederen garandeert gebruiker tot een periode van 12 maanden, tenzij duidelijk schriftelijk hiervan wordt afgeweken.Het is toegestaan om showroom-, opruimings- of B-keuze-modellen uit te sluiten van garantie.                   
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Ook als het product is thuis bezorgd wordt gebruiker niet verplicht het product aan huis te repareren. Eventuele voorrijdkosten bij garantie bedragen ad 75 euro. Consument is verantwoordelijk voor transport en de kosten. Ongefrankeerde pakketten worden dan ook niet aangenomen.
4. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
a. De gebruiker tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
b. Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
10. Alle klachten over garantie etc. moeten schriftelijk en aangetekend worden verstuurd.                               

Artikel 8. Eigendomsbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering